موسسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی

 

مؤسسه کارآفرینان و نخبگان سعیدی(SaFEE) نهادی خصوصی و غیر‌انتقاعی است که با هدف: تأمین هزینه‌های تحقیقاتی و علمی در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه‌های علمی؛ اقدامات فرهنگی عام‌المنفعه؛ کمک به دانشجویان نخبه تأسیس شده است